S.K.T. Flamenco

 

REGULAMIN

  1. Uczestnictwo w kursie tańca w Sportowym Klubie Tanecznym Flamenco (w skrócie S.K.T. Flamenco) jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu.
  2. Zapisu na kurs można dokonać w następujący sposób: – osobiście w Klubie (Siemianowice Śląskie, ul. 1-go Maja 11, w godz. 16:00-21:00 od wt. do pt.) – telefonicznie  501-663-006 (w godz. 16:00-21:00 od wt. do pt.) – drogą elektroniczną, wysyłając  e-mail na adres: sktflamenco@op.pl.
  3. S.K.T. Flamenco zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach na dany semestr zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.sktflamenco.com. W przypadku  choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs,  Klub zapewnia zastępstwo. W  przypadku braku zastępstwa,  Klub zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla kursantów terminie lub możliwość przesunięcia, ewentualnie zwrotu opłaty.
  4. Aby uczestniczyć w zajęciach trzeba  uiścić opłatę zgodnie z cennikiem.
  5. Klub  zastrzega sobie prawo zakończenia danego kursu, jeżeli ilość uczestników jest zbyt mała. W takim przypadku kursantom przysługuje prawo zwrotu gotówki za niewykorzystane zajęcia.
  6. Za przeszkadzanie innym uczestnikom w zajęciach, instruktor ma prawo wyprosić kursanta z sali.
  7. Zgłoszenia nieobecności na zajęciach można dokonać w następujący sposób: – drogą mailową (sktflamenco@op.pl) lub SMS-em (pod numerem 501-663-006). Skuteczne zgłoszenie jest wtedy,  kiedy zostanie przekazane nie później niż 24h przed rozpoczęciem zajęć.
  8. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatniach Klub nie odpowiad
  9. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie Klubu bez zgody pracownika S.K.T. Flamenco jest zabronione.
  10. Za każdą umówioną lekcję indywidualną należy uiścić zaliczkę. Zaliczka jest bezzwrotna w przypadku odwołania lekcji w tym samym dniu.
  11. S.K.T. Flamenco nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Dla bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie na właściwie , a także zakładać odpowiedni strój.
  12. Klub nie gwarantuje partnerów do tańca, ale dołoży wszelkich starań, aby umożliwić znalezienie partnera tanecznego.
  13. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
  14. Na terenie S.K.T Flamenco obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
  15. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia  i instruktor.
  16. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na 10 minut, aby zobaczyć jak zajęcia wyglądają, za uprzednią zgodą instruktora S.K.T. Flamenco.
  17. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
  18. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie i głośność dźwięku.
  19. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym: skt_flamenco@op.pl